• تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمرسرمایه های انسانی

  • تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

  • حلول ماه شعبان مبارک باد

ارزش کل معاملات بازار فیزیکی 41.424 میلیارد تعداد معاملات بازار فیزیکی 9 تعداد معاملات بازار مشتقه حجم معاملات بازار مشتقه