دیدبان بازار

کم باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
كم باري روزانه 13960603 1 10000 26480000 331 331 331 0.300000 332 0.300000 331 331
ميان باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
ميان باري روزانه 13960603 1 20000 67500000 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375
ميان باري هفتگي 13960604 1 146000 3449250000 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375 1 146000 3449250000 1 146000 3403260000
پر باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپيك هفتگي 13960604 3 45000 899640000 408 408 408 99.840000 250000 99.840000 408 408 2 60000 1234800000 1 10000 199430000
بار پايه
نماد امروز دیروز قیمت خرید فروش
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش ارزش حجم تعداد
بارپايه روزانه 13960603 1 30000 270 میلیون 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375 0 0
بارپايه روزانه 13960606 1 1500 13.5 میلیون 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375 0 462 میلیون 50000 2
بارپايه روزانه 13960607 1 1500 13.5 میلیون 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375 0 924 میلیون 100000 2
بارپايه روزانه 13960608 1 1500 13.5 میلیون 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375 0 924 میلیون 100000 2
بارپايه روزانه 13960609 1 1500 13.5 میلیون 375 375 375 0.000000 375 0.000000 375 375 0 910.14 میلیون 98500 1
بارپايه روزانه 13960610 1 1500 13.5 میلیون 375 375 375 99.880000 315000 99.880000 375 375 0 1.44 میلیارد 150000 2
کم باری
ميان باری
پر باری
بار پايه
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین نوع تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000